شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

انرژی های تجدید ناپذیر(انرژی های فسیلی)

بزودی راه اندازی می شود