شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

تامین تجهیزاتدر بخش تجاری و بازرگانی این شرکت به نمایندگی از شرکت های بزرگ  و برند های شناخته شده اروپایی و آسیایی نسبت به تهیه و تامین تجهیزات و قطعات اصلی و فرعی این صنایع مادر در کشور مشغول فعالیت است.