شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

دکل و تجهیزات انتقال