شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

توربین های بادی

بزودی راه اندازی می شود