شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

چشم انداز

هلدینگ دیلمان در قالب گروه شرکت های چند رشته ای و تخصصی در افق چشم انداز خود در سال 1400 ضمن توسعه کمی و کیفی ، بدل به سازمانی پیش رو ، چابک ، خلاق و نوآور در تراز بین المللی و در رتبه بندی یکصد شرکت برتر ایران قرار بگیرد.

توسعه نفت و گاز دیلمان