شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

سایر اجزاء داخلی نازل