شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

سرمایه گذاری و مشارکت

شرگت توسعه نفت و انرژی دیلمان با اتکا به پشتوانه اقتصادی خود و هلدینگ دیلمان از پروژه هایی که علاوه بر دریافت خدمات فنی مهندسی ، نیاز به تامین سرمایه داشته باشند نیز به گرمی استقبال و مشارکت می نماید.