شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

ماموریت و اهداف کلان

شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان بر اساس ماموریت سازمانی خود و با اتکا بر سرمایه های انسانی موجود و اجرای کیفی ترین پروژه های خدمات و تجهیزات تخصصی به صنایع مادر نفت ، گاز، پتروشیمی و انرژی های نوین کشور، در افق برنامه های بیست ماهه خودنه تنها سرآمد ترین شرکت در هلدینگ دیلمان بشود، بلکه جزو سه شرکت اول در رتبه بندی ارزیابی کیفی شرکت های مادر تخصصی صنایع حیاتی سرزمین قرار بگیرد.
 
نفت و انرژی دیلمان