شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان

پذیرش و انجام عملیاتی پروژه

پذیرش و انجام پروژه

ماموریت اصلی شرکت توسعه نفت و انرژی دیلمان در زمینه پذیرش و انجام پروژه های EPC , EPCF  و BOT می باشد. همچنین این شرکت با کمک سرمایه های سازمانی و پرسنل متخصص خود در بخش های مختلفی فعالیت دارد؛ از جمله این فعالیت ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت.

•    طراحی مهندسی                                                     •    engineering design
•    امکان سنجی فیزیکی                                                • feasibility body
•    تهیه طرح توجیهی اقتصادی – فنی                                • Business proposal
•    تامین تجهیزات                                                       • Supply of equipment
•    تدارکات فنی                                                          • Technical logistics